- இரட்டை அழிக்கப்பட்ட உந்தப்பட்ட நீட்சி கடின ஆபாச இந்திய

காட்சிகள்: 246
நான் உயர்த்துவதற்காக விஸ்தரிக்கலாம் பிளக் என்னால் முடியும், நீட்சி என் புண்டை ஓட்டை பெற்று, அவரை வரை சூடு மற்றும் தயாராக இரண்டு மாஸ்டர் அதே நேரத்தில். நான் பின்னர் இரட்டை செக்ஸ் நீட்சி என் புண்டை கடின ஆபாச இந்திய வரை நான் நல்ல மற்றும் கடின. அனுபவிக்க!