நான் இருக்க வேண்டும், ஒரு எடுத்து உங்கள் கன்னித்தன்மையை வீட்டில் கொண்டு ஆபாச உரையாடல் மார்க்

காட்சிகள்: 2621
நான் இந்த தயாராகி ஒரு நீண்ட நேரம், மற்றும் அது தெரிகிறது என்று அவர் விரும்புகிறார் என்னை கட்டி கீழே. ஒருவேளை நான் வேண்டும், வீட்டில் கொண்டு ஆபாச உரையாடல் தான் ஓய்வெடுக்க மற்றும் அமைதியாக இருங்கள் - அது அநேகமாக உதவி என்றால் என் உடல் முடியும்.