அவள் ஒரு இந்திய அமெரிக்க நாட்டுக்காரன் விமர்சனம் மாதிரி இருக்கும்:

காட்சிகள்: 435
கண்டுபிடித்து உடைத்து புதிய திறமை கடினமாக இந்திய அமெரிக்க நாட்டுக்காரன் விமர்சனம் இருக்க முடியும் மற்றும் வேடிக்கை.