அழுக்கு ஆபாச நிறுவனம் ஃப்லிக்ஸ் - சோஃபி: Goldfinger முதல் அமர்வு வேசி

காட்சிகள்: 237
சோஃபி ஆபாச நிறுவனம் பற்றி உற்சாகமாக அவரது அறிமுக வேசி. அவள் ஆடைகள் வரை வைக்கிறது அவரது கவர்ச்சி தயாரிப்பிலும் வரவேற்க பணக்கார அழகான பையன் தான் காத்திருக்க முடியாது இந்தவொரு அவள்.